Privacy

Waarom deze pagina over privacy

De General Data Protection Regulation (GDPR) is de Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 de Nederlandse WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) heeft vervangen. De GDPR wordt in Nederland uitgevoerd onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving geldt voor iedereen die persoonsgegevens verzamelt van Europese burgers, dus ook voor alle webshops. Ook de Cookiewet en de Meldplicht datalekken zijn onderdeel van de GDPR geworden.

Volgens deze nieuwe wet moet elk Europees bedrijf dat jouw gegevens verzamelt (bijvoorbeeld omdat je iets online bestelt), duidelijk uitleggen welke gegevens verzameld worden, voor welk doel ze bedoeld zijn, met wie de gegevens gedeeld worden en hoe lang ze worden bewaard. Ook worden er strenge eisen gesteld aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. Heel belangrijk dus, dat hier internationaal op dezelfde manier mee om wordt gegaan.

Wat doet WolletjeBol …of juist niet
 1. We verkopen je persoonlijke gegevens niet aan andere partijen.
 2. We maken gebruik van een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt voor een beveiliging van gegevens die uitgewisseld worden tussen jou en deze website. Je kunt dus veilig je gegevens invoeren, want deze worden versleuteld verzonden.
 3. Als er sprake is van een ernstig datalek (bijvoorbeeld verlies van een laptop waarop bestel- en betaalgegevens staan), wordt dit direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien nodig worden alle betrokkenen geïnformeerd.
 4. We verzamelen je persoonlijke gegevens tijdens het bestelproces (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens), en informeren je via en met deze gegevens over je geplaatste bestelling.
 5. We verzenden geen nieuwsbrieven.

Privacybeleid WolletjeBol
Over ons privacybeleid

WolletjeBol geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop gesloten overeenkomst met WolletjeBol. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11-04-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft:

 • welke gegevens over jou door ons worden verzameld
 • waar deze gegevens voor worden gebruikt
 • met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
 • op welke wijze wij je gegevens opslaan
 • hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen
 • welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Trijntje van Voorden, via info@wolletjebol.nl of via het contactformulier.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Webwinkelsoftware WooCommerce

  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 • Webhosting SiteGround.com

  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SiteGround.com. SiteGround.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SiteGround.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. SiteGround.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. SiteGround.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 • Payment processor Mollie

  Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 • Verzenden en logistiek MyParcel en PostNL

  Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel of PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

 • Facturatie en boekhouden

  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

 • Externe verkoopkanalen

  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van diverse webshops. Een actueel overzicht van al deze webshops vind je onder ‘Locaties’. Als je via een van deze webshops een bestelling plaatst dan deelt de betreffende webshop je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
 • Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 • Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan WolletjeBol op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je bestelgegevens tot maximaal 2 jaar na je laatste bestelling, of tot je aangeeft dat je niet langer wilt dat jouw bestelgegevens bij ons bewaard worden (een vergeetverzoek). Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (wettelijke verplichtingen en de Belastingdienst) dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

 • In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.
 • Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
 • Je heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 • Inzagerecht: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 • Rectificatierecht: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 • Recht van bezwaar en overige rechten: Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van WolletjeBol. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
 • Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
WolletjeBol
Oude Wezeveldseweg 18
7391 PA Twello
Nederland
Contactpersoon voor privacyzaken:
Trijntje van Voorden
info@wolletjebol.nl

Laatst gewijzigd : 27-10-2023

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van het format van WebWinkelKeur, en vervolgens juridisch getoetst door Legal Hospitality. 

Scroll to top
X